Berap 2018-2

Samenvatting

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2018, worden er bij de doelen geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetverschuivingen tussen doelen; deze zijn budgettair neutraal. Daarnaast is er sprake van aanvullende inkomsten en aanvullende uitgaven ten opzichte van de Begroting.

De Berap 2018-2 presenteert de stand tot 1 september. Per saldo resultaat de Berap in een voordelig resultaat van € 5,5 miljoen. Dit is het saldo na verwerking van alle financiële mutaties.

Sinds het opstellen van de Berap 2018-1 hebben zich een aantal belangrijke budgettaire ontwikkelingen voorgedaan, te weten:

Gemeentefondsuitkering
Via de mei- en septembercirculaire heeft het Rijk de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds bekend gemaakt, resulterend in een per saldo voordelig resultaat van € 1,0 miljoen. Via afzonderlijke informatienota's hebben wij u over de uitkomsten van de circulaires geïnformeerd. De begrotingstechnische vertaling is in deze Berap verwerkt.

Ontwikkeling Wmo en jeugduitgaven
In het raadsvoorstel interventies sociaal domein is aangeven dat er in 2018 een tekort van € 10,5 miljoen ontstaat. In de Berap 2018-1 is dit nadeel verwerkt. Ten opzichte van die situatie zien we dat het aantal Wmo-verstrekkingen is toegenomen en verwachten wij een tekort van € 1,7 miljoen. Ook op jeugd verwachten wij op basis van de tot en met het tweede kwartaal bekend zijnde gegevens een nadeel. Deze schatten wij met de nodige aannames op € 2,1 miljoen.

Interventieplan sociaal domein
Bij de Berap 2018-1 is de verwachte maximale opbrengst van de interventiemaatregelen à € 3,4 miljoen in afwachting van de raadsbehandeling als ’pro memorie’ geraamd. De gerealiseerde opbrengst ten tijde van de Berap 2018-2 is € 3,1 miljoen. Het verschil ten opzichte van de eerdere raming ad € 0,3 miljoen brengen wij ten laste van de daarvoor ingestelde behoedzaamheidsmarge voor de transformatie in het sociaal domein. Na deze verrekening resteert € 0,7 miljoen in de behoedzaamheidsmarge. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de raadsbrief ‘Kwartaalrapportage sociaal domein’ van september 2018.

Reservedoorlichting
In het kader van de jaarlijkse reservedoorlichting zijn diverse restantposten als onderdeel van de Berap 2018-2 vrijgevallen. Onderdeel van de doorlichting is ook de (half) jaarlijkse beoordeling of het surplus in de parkeerreserve kan vrijvallen aan de algemene middelen. Op basis van de huidige opbrengstrealisatie en –verwachtingen kan er € 2,5 miljoen worden afgedragen.

Verder zien we dat de aantrekkende economie ook zijn effect heeft op een aantal conjunctuurgevoelige begrotingsposten, zoals de bijstandsuitgaven en de opbrengsten uit de OZB en de bouwleges.

In onderstaand overzicht zijn enkel de afwijkingen groter dan € 250.000 opgesomd.

Aanvullende uitgaven / lagere inkomsten die ten laste van de algemene middelen komen
Het totaal van de aanvullende uitgaven of lagere inkomsten ten opzichte van de Begroting bedraagt € 9,4 miljoen in deze Berap. De afwijkingen groter dan € 250.000 zijn:

Onderwerp

Bedrag

Toename Wmo verstrekkingen (doel 2.1.3)

1.700.000

Tekort Jeugdzorg (doel 2.3.2)

2.100.000

Correctie rentetoevoeging aan reserves (doel 10.1.1)

495.000

Gemeentefondsuitkering; septembercirculaire (doel 10.1.1)

3.010.000


Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven die ten gunste van de algemene middelen komen
Het totaal van de aanvullende inkomsten of lagere uitgaven ten opzichte van de Begroting bedraagt € 14,98 miljoen in deze Berap. De afwijkingen groter dan € 250.000 zijn:

Onderwerp

Bedrag

Vrijval middelen thuisondersteuning (doel 2.1.3)      

465.000

Vrijval subsidies 2017 Leger des Heils en Limor (doel 3.3.1)

276.000

Vrijval bestemmingsreserve Beschermd Wonen (doel 3.3.2)

1.485.000

Vrijval middelen Beschermd Wonen (doel 3.3.2)

900.000

Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag (doel 4.1.1)

394.000

Ontwikkeling bijstandsvolume (doel 4.1.1)

400.000

Verkoop Nniegg gronden (doel 6.1.5)

357.000

Voordeel parkeerexploitatie (doel 6.3.3)   

2.500.000

Afkoopsom Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier (doel 7.1.2)   

431.500

Meeropbrengst deelnemingen (doel 10.1.1)

460.000

Lagere Vennootschapsbelasting (doel 10.1.1)

550.000

Hogere OZB opbrengsten (doel 10.1.1)   

800.000

Gemeentefondsuitkering; bijdrage Rijk (doel 10.1.1)

6.829.000

Inzet Behoedzaamheidsreserve transformatieopbrengsten (doel 10.1.1)   

263.000

Het Raadsvoorstel van de Berap 2018-2 vindt u hier.

Financiële samenvatting
Onder de knop Financiën treft u een overzicht aan met daarin alle financiële mutaties.