Berap 2018-2

Doel 9.1.1 Flexibele medewerkers werken samenlevingsgericht vanuit een inclusieve organisatie

Onze organisatie is in ontwikkeling als gevolg van gebeurtenissen om ons heen, de Zwolse opgaven en veranderende verhoudingen in de samenleving. De opgaven worden complexer. Creativiteit, andere manieren van samenwerken, focus en flexibiliteit worden steeds belangrijker. We krijgen meer betekenis door niet alleen bepalend te zijn, maar vooral ook ruimte en richting te geven aan initiatieven in de stad en de regio en daar een (wisselende) rol in te vervullen. Met het programma Initiatiefrijk Zwolle geven we hier richting en inhoud aan.

Als lokale overheid groeien we in het besef dat de stad gebaat is bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Met bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer. Partners zijn ook nodig om eigen ambities te realiseren. Zowel private en publieke partners als (groepen) burgers. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle hiernaar kan en wil handelen. Willen omdat zij er van overtuigd zijn dat dat bijdraagt aan de stad Zwolle. Kunnen omdat waar mogelijk grenzen zijn opgeheven. De omstandigheden en het gewenste resultaat zijn leidend, niet de procedures. Een deel van ons werk wordt minder voorspelbaar en ook met wie we dit doen. Dit vraagt van medewerkers om anders kijken, anders denken en anders doen. Vanuit een actieve houding, partnerschap, op maat en vanuit de grondhouding om zaken mee-mogelijk te maken. En daarnaast ons binnenshuis zo te organiseren dat processen, procedures, regelgeving etc. stuwend en ondersteunend zijn. Vanzelfsprekend vanuit onze verantwoordelijkheid om een goede afweging te maken tussen betrokkenheid, rendement, legitimiteit en zakelijkheid.

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever. We maken de beweging van het uitsluiten (exclusie) van mensen van de arbeidsmarkt naar het insluiten (inclusie) van iedereen binnen de arbeidsmarkt. Iedereen doet mee en werkt mee naar vermogen. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien. (Zwolse) burgers en organisaties ervaren en (h)erkennen ons als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving.

Criteria

Flexibele medewerkers werken samenlevingsgericht vanuit een inclusieve organisatie, zodanig dat:   

 • medewerkers zich bewust zijn van hun rol als bijv. partner, toezichthouder, handhaver of beslisser.
 • zij weten hoe toenemende samenwerking kan leiden tot aantoonbare meerwaarde en in hun denken en handelen uitgaan van hetgeen de Zwolse samenleving van hen vraagt.
 • zij aan de voorkant overzicht creëren, context en omgeving in beeld brengen en belangen kunnen afwegen.
 • initiatiefnemers ruimte ervaren voor hun initiatief, zich uitgenodigd en gehoord voelen en passend gefaciliteerd worden.
 • medewerkers zich flexibel in willen en kunnen zetten, zodat hun talenten, expertise en competenties optimaal benut worden om de stad te dienen.
 • zij weten hoe ze regels kunnen toepassen om passend maatwerk te bieden.
 • zij herkenbaar zijn voor Zwolse inwoners in hun manier van doen als partner van de stad.
 • de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van onze medewerkers het ook op de langere termijn mogelijk maakt dat wij ons goed blijven afstemmen op dat wat er in de stad nodig is.
 • (Zwolse) burgers en organisaties ons ervaren en (h)erkennen als een organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Zwolse samenleving:
  • bij werving & selectie van nieuwe medewerkers en stagiaires geen  arbeidsmarktdiscriminatie  plaatsvindt en sollicitanten gelijke kans op selectie krijgen en ervaren;
  • bij werving & selectie diversiteit en talent een rol speelt;
  • wij mensen met een functionele arbeidsbeperking benaderen vanuit hun talent in plaats van hun beperking;
  • het aandeel jongste medewerkers (<35 jaar) in ons personeelsbestand een reële afspiegeling vormt van de Zwolse beroepsbevolking;
  • we aantrekkelijk zijn als werkomgeving voor stagiaires om leerervaring op te doen;
  • we als inclusief werkgever toonaangevend zijn voor de regionale arbeidsmarkt.
  • we op basis van transparante, vergelijkbare en stabiele functiebeschrijvingen en salariëring werken.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.