Berap 2018-2

Inleiding

De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting. In de Berap wordt een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten. In deze Berap 2018-2 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 september 2018.

De positie van de Berap binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.

Om de Berap te kunnen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap alleen te focussen op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het volgende wordt in beeld gebracht:

  • Wat waren de doelen in de Begroting 2018?
  • Wat zijn de beleidsmatige en / of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten / projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag.
  • Worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel c.q. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

In de Berap worden voor de 10 begrotingsprogramma’s per doel de afwijkingen aangegeven. Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld, kunnen worden aangeklikt. Dit geldt voor zowel de afwijkingen uit de Berap 2018-2 alsook voor de reeds gemelde afwijkingen uit de Berap 2018-1. Voor alle doelen in de begroting 2018 waarover in deze Berap niet wordt gerapporteerd, mag u ervan uit gaan dat de uitvoering conform de Begroting wordt uitgevoerd.