Berap 2018-2

Doel 3.1.2 We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

Het is van groot belang om huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel misbruik, zo veel mogelijk te voorkomen. Met voorlichting en preventieve interventies kan veel bereikt worden. Als huiselijk geweld zich voor doet is het belangrijk dat dit tijdig gesignaleerd wordt en dat betrokkenen weten hoe ze moeten handelen om de situatie zo snel mogelijk te stoppen. Veilig Thuis IJsselland vervult hierin een spilfunctie. In de preventie van huiselijk geweld, inclusief kindermishandeling en ouderenmishandeling, zijn vele partijen betrokken en ook inwoners. Door goede voorlichting, beschikbaarheid van passende opvoedingsondersteuning, maar ook ondersteuning van mantelzorgers kan voorkomen worden dat situaties ontstaan waarbij er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing, bedreiging, mishandeling of financiële uitbuiting.

Veilig Thuis IJsselland is sinds 1 januari 2015 operationeel als integraal advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is ontstaan door een samenvoeging van het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis IJsselland is de spil in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2017 is Veilig Thuis IJsselland een zelfstandige stichting geworden. Veilig Thuis IJsselland is onderdeel van een brede samenwerking met lokale zorgstructuren in elf gemeenten in de regio en met de ketenpartners op het terrein van zorg en veiligheid en met gespecialiseerde partners, politie en justitie in de regio IJsselland. De verdere ontwikkeling van Veilig Thuis en de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is van groot belang voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De noodzaak voor verdere ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland is groot. Zowel het inspectierapport als de ervaringen van gemeenten geven dit duidelijk aan. Per 1 januari 2019 wordt naar verwachting de aanscherping van de Wet Meldcode van kracht die veel extra inzet van Veilig Thuis IJsselland gaat vragen. Hierop moet Veilig Thuis zich in 2018 voorbereiden.

Criteria

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel, zodanig dat:

  • Meldingen bij Veilig Thuis IJsselland worden getriageerd en eventuele onderzoeken worden afgehandeld binnen de wettelijke termijnen.
  • Bij het opstellen van een herstel- en veiligheidsplan ouders en kinderen worden betrokken tenzij de veiligheid dat niet toelaat.
  • Scholen, lokale wijkteams en andere organisaties die dicht bij kinderen, gezinnen en ouderen staan, maar ook burgers, oog hebben voor signalen van mishandeling of misbruik en weten wat zij kunnen doen.
  • Betrokkenen, zowel daders als slachtoffers, ouderen, ouders en kinderen (systeemgericht) ondersteund worden of toegeleid naar behandeling om duurzaam herstel te realiseren.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.