Berap 2018-2

Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Vanuit de nieuwe Omgevingswet is een omgevingsvisie en een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, verplicht. Beide instrumenten geven samen de actuele kaders voor de fysieke leefomgeving, waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en waaraan wordt getoetst. De komende periode gaan we actief aan de slag met het implementeren van de Omgevingswet door het uitwerken van diverse sporen, waaronder het spoor omgevingsvisie en het spoor omgevingsplan. Dat gebeurt op een integrale wijze voor de gehele fysieke leefomgeving en bovendien organisatiebreed. Het gaat niet alleen om de inhoud van de regels waaraan getoetst moet worden in het kader van aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen, maar ook om het herzien van de procedures, om afspraken die nodig zijn om integraal te kunnen werken, om aanpassing van ICT om digitaal te kunnen werken enz.

Criteria

We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium, zodanig dat:

  • concreet invulling gegeven wordt aan de Omgevingswet met bijbehorende transities.
  • samenhang tot stand gebracht wordt tussen beleid, regels, beheer en vergunningen.
  • op basis van gedeelde informatie met andere partijen kan worden samengewerkt.
  • zorggedragen wordt voor evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit.
  • begeleiding van initiatieven en afhandeling van aanvragen op een vlotte wijze en binnen de wettelijke termijnen plaats vindt.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 1

Wij zien dat de aard, omvang en complexiteit van de Wabo-aanvragen het afgelopen jaar veranderd is, waardoor het afhandelen ervan meer tijd kost. Daarnaast is er een flinke krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van goede bouwplantoetsers lastig is. Desondanks zijn wij nog steeds in staat om aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen, zij het dat wij vaker dan voorheen genoodzaakt zijn om beslistermijnen te verlengen. Dit zal in 2018 ook het geval zijn.