Berap 2018-2

Doel 6.1.5 We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid

Het grondbeleid, zoals beschreven in de verplichte paragraaf grondbeleid, ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, waarbij direct en indirect met inzet van financiële- en juridische instrumenten bij wordt gedragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle. Bij het vaker ontbreken van financieel rendabele ontwikkelingen, wordt daarbij gezocht naar de maatschappelijke effecten en het maatschappelijk rendement. Dit om de stedelijke ontwikkeling op gang te houden. Met een situationeel grondbeleid wordt, afhankelijk van de concrete situatie, bepaald welke werkwijze en rolneming wordt aangenomen. Daarbij zijn naast de inhoudelijke kaders ook expliciet de financiële kaders meesturend.

Criteria

We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid, zodanig dat:

  • Er voldoende ruimtelijke projecten in voorbereiding en uitvoerend zijn om de (toekomstige) huishoudensontwikkeling te kunnen faciliteren, zowel actief als facilitair.
  • De ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren tot stand worden gebracht.
  • De ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de overige duurzaamheidsaspecten  bij ruimtelijke projecten ook financieel in beeld wordt gebracht en hierover transparante besluitvorming kan plaatsvinden en deze tot stand kunnen worden gebracht.
  • Er actief wordt geacteerd op het eigen grondbezit en de actieve exploitaties tegen een financieel aanvaardbaar resultaat worden ontwikkeld.
  • Bij het beheer van gronden de marktbenadering van toepassing is

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.