Berap 2018-2

Doel 7.4.1 We sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren

Voor de gezondheid van de bewoners en bezoekers van onze stad moet de riolering op orde zijn.
De toenemende kans op extreme neerslag vergroot de kans op overstort van vuil water in de openbare ruimte. Dit is een potentieel gevaar voor de volksgezondheid omdat in het overstortwater ziekteverwekkers kunnen zitten. Die overvloed aan regenwater zelf is een waardevolle bron, die we kunnen gebruiken voor het spoelen van het toilet, het bewateren van de tuinplanten of het doorstromen van de sloot. Om dit potentieel te benutten en om vuil water in de openbare ruimte te voorkomen willen we een zo groot mogelijk aandeel van het regenwater van het rioolstelsel afkoppelen. Zo wordt het beschikbare water niet alleen duurzamer gebruikt, maar vergroten we ook de weerbaarheid voor extreem weer (klimaatbestendigheid).
Ook ons afvalwater kan van grote waarde zijn. We zijn steeds beter in staat om de energie en grondstoffen uit oppervlaktewater en afvalwater te halen. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie is tegenwoordig ook een energiefabriek en fosfaatleverancier. Met het gezuiverde oppervlaktewater kunnen we weer onze gebouwen koelen in de zomer. Door hergebruik van regenwater en energie- en grondstoffenwinning uit afvalwater kunnen we bijdragen aan het sluiten van (lokale) kringlopen.
De kosten voor beheer en onderhoud moeten betaalbaar blijven in de toekomst. Nieuwe technologie creëert kansen om het beheer nog slimmer en effectiever te doen. Tevens willen we voorkomen dat er via het riool tegen hoge energiekosten onnodig veel schoon regenwater wordt rondgepompt. De gemeente Zwolle wil zich inspannen om al deze duurzame waarden van water nog beter te benutten en de afvalwaterketen in de toekomst betaalbaar te houden. Het samenwerkingsverband RIVUS heeft hierin een belangrijke taak.

Zwolle kan trots zijn op de ecologische staat van het watersysteem. De waterkwaliteit is, dankzij grote inspanningen in de inrichting en het beheer, op hoog ecologisch niveau. Deze natuurlijke rijkdom is vaak nog weinig bekend bij de gemiddelde Zwollenaar. Samen met de natuur- , recreatie- en watersportorganisaties spant de gemeente zich in om de natuurlijke rijkdom beter te ontsluiten en bekend te maken. Een rijker leven óp en ín het water vraagt om zorgvuldige afwegingen over het gebruik en beheer van de oevers, het water en de bodem. Door de kennis van de instanties en de ideeën en ervaringen van burgers en ondernemers op lokaal niveau bij elkaar te brengen kunnen we zorgen voor oplossingen met de hoogste meerwaarde.

Ook is er flora en fauna die schadelijk voor de mens kan zijn of leidt tot buitensporige overlast. We bestrijden deze flora en fauna in de openbare ruimte. Daarnaast stimuleren we gezondheid ook door bijvoorbeeld te beheren vanuit het besef dat een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid. En vanuit het besef dat de openbare ruimte uit kan nodigen om te bewegen en te spelen.

Criteria

We sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, zodanig dat:

  • Contact met ziekteverwekkers in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen, zowel in afvoer van regenwater als afvalwater.
  • Flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken worden bestreden.
  • De openbare ruimte meer uitnodigt en inspireert tot (gezonde) buitenactiviteiten.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

In de Begroting 2019 is de ambitie- en doelenstructuur van programma 7. Vitale Wijken aangepast. Het betreft met name verschuivingen tussen de doelen van programma 7, met uitzondering van één onderdeel: het onderdeel wijkbeheer verschuift naar programma 5. De indeling van de primitieve begroting 2018 wordt hierop aangepast, ten behoeve van de vergelijkbaarheid tussen de jaren 2018 en 2019. De benoemde afwijking wordt in de Berap 2018-2 gepresenteerd als onderdeel van doel 7.4.1, maar wordt na vaststelling van het Najaarsmoment 2018 onderdeel van doel 7.3.4