Berap 2018-2

Doel 10.1.1 We voeren een solide financieel beleid

Een financieel gezonde gemeente willen wij bereiken door een solide financieel beleid. Daaronder verstaan wij het alert kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en de financiële positie van de gemeente.Via de halfjaarlijkse actualisering van ons financieel meerjarenperspectief en de risico-inventarisatie beoordelen wij of bijsturing van de begroting noodzakelijk is en / of het weerstandsvermogen op orde is. De mate van kostendekkendheid van de tarieven is onderdeel van de jaarlijks uit te brengen tarievennota.De hoogte van de algemene dekkingsmiddelen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Een hogere of lagere gemeentefondsuitkering heeft direct invloed op het financieel meerjarenperspectief. Indien een verlaging leidt tot een tekort op het meerjarenperspectief dan zullen maatregelen worden voorgesteld om het tekort zo spoedig mogelijk te herstellen. Indien sprake is van een voordeel op de algemene middelen dan zullen wij met voorstellen komen hoe dit voordeel in lijn met onze financiële uitgangspunten en ambities in te zetten. Het financieel beleid aangaande lokale heffingen, financiering, verbonden partijen, weerstandsvermogen/ risico’s en grondbeleid is nader uitgewerkt in de verplichte paragrafen.

Criteria

We voeren een solide financieel beleid, zodanig dat :

 • Wij zorgen voor een structureel sluitende begroting en meerjarenraming.
 • We structurele uitgaven dekken met structurele middelen.
 • Beleidsintensiveringen in eerste instantie binnen de bestaande kaders gevonden dienen te worden.
 • We het weerstandsvermogen om risico’s op te vangen op peil houden (dekkingsgraad 50% of hoger)
 • De risico’s van deelnemingen in verbonden partijen beheersbaar zijn.
 • Wij financiële meevallers inzetten voor het versterken van de financiële positie van de gemeente en voor investeringen in de stad.
 • Investeringen integraal worden afgewogen bij de Perspectiefnota.
 • Tarieven in principe kostendekkend zijn.
 • De woonlastendruk (OZB, afval en riolering) wordt beperkt tot maximaal het inflatiepercentage.
 • De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en het heffen en innen van belastingen effectief en efficiënt wordt uitgevoerd.
 • Het financieringsbeleid erop is gericht de rentekosten te beheersen en te verlagen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken (de renterisiconorm ligt op 20% of lager).

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.