Berap 2018-2

Doel 9.3.2 We ondersteunen het bestuurlijk proces

De  besluiten die worden genomen bepalen de koers en beleid van de organisatie. Dit stelt eisen aan het bestuurlijk proces.   We  formuleren  meerjarige strategisch opgaves, hebben  fact-based beleidsvorming als basis voor de uitvoering, en we versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus. Het besturingsproces leidt tot besluiten, tot kaders, die als basis dienen voor een transparante, rechtmatige en betrouwbare uitvoering en besteding van middelen. We handelen waar mogelijk  innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om de doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen. De gemeente streeft naar een steeds hoger risico-bewustzijn, steviger risicomanagement en daarmee naar zorgvuldige besluitvormingsprocessen en beleidsuitvoering. Naast proactieve sturing vraagt dit achteraf controle van en op de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en risico’s binnen de organisatie.  Besluiten die in het besturingsproces tot stand komen vormen ook het kader om de gemeente  te binden aan partners, middels contracten.  We handelen daarbij betrouwbaar en rechtmatig

Criteria

We ondersteunen het bestuurlijk proces, zodanig dat:

  • Besluit- en beleidsvorming, en de communicatie hierover, bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente.
  • Transparantie, eigenaarschap en sturing de doorslaggevend criteria zijn die worden toegepast op de ontwikkeling van de beleidscyclus en op integrale en participatieve beleidsvorming en besluitvorming.  
  • We  gebruikmaken van facts en data.
  • We  nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen ontwikkelen waarbij waardencreatie en geldstromen in balans zijn.
  • De sturing op risico’s transparant en beheersbaar geschiedt.
  • We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid zoals door de gemeenteraad jaarlijks vastgesteld.  

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

In de Begroting 2019 is de ambitie- en doelenstructuur van programma 9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering aangepast. Het betreft enkel verschuivingen tussen de doelen van programma 9. De indeling van de primitieve begroting 2018 wordt hierop aangepast, ten behoeve van de vergelijkbaarheid tussen de jaren 2018 en 2019. De benoemde afwijking wordt in de Berap 2018-2 gepresenteerd als onderdeel van doel 9.3.2, maar wordt na vaststelling van het Najaarsmoment 2018 onderdeel van doel 9.1.2