Berap 2018-2

Doel 7.2.4 We bevorderen verkeersveilig gedrag

Voor de toekomst van onze gemeente, en daarmee voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede en veilige infrastructuur, bereikbaarheid en begaanbaarheid noodzakelijk. De laatste jaren is in en rond Zwolle geïnvesteerd in een verkeersveilige infrastructuur en het beter benutten van de infrastructuur. Desondanks stagneert het terugbrengen van het aantal verkeersdoden en gewonden. De verkeersonveiligheid in ons land en ook in onze gemeente neemt weer toe, met name onder fietsers. Verkeersonveiligheid vraagt dan ook om blijvende brede aandacht. Zowel een veilige inrichting van de weg en het fietspad als gedragsbeïnvloeding zijn van belang. We stimuleren verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met het doel om het aantal verkeersdoden en gewonden te verminderen. Daarnaast werken we concrete infrastructurele projecten uit die de verkeersveiligheid bevorderen. Daarmee sluiten we aan op het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid Overijssel 2017-2020 waarmee we de komende jaren met de partners in het Vervoersberaad West-Overijssel blijvend kunnen inzetten op het uitvoeren van infrastructurele en gedragsbeïnvloedingsprojecten.

Verder melden inwoners circa 250 vragen/klachten per jaar over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het gaat met name om: verkeersveiligheid bij scholen en in woonwijken (hard rijden), overlast door teveel geparkeerde auto’s in woonwijken (zie parkeren), geluidoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad.

Criteria

We bevorderen verkeersveilig gedrag, zodanig dat:

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.