Berap 2018-2

Ambitie 6.4 De ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle is duurzaam en toekomstbestendig

Energietransitie en Klimaatadaptatie heeft Zwolle benoemd als strategische opgaven voor de stad.
Zwolle is kwetsbaar voor klimaatveranderingen: er komt extremer weer en meer water over de rivieren. Zonder investeringen in klimaatbestendigheid (technisch, inhoudelijk, procesmatig en financieel) zal Zwolle dit water niet meer kunnen verwerken. Dat heeft gevolgen voor onze veiligheid en gezondheid en leidt tot schade. Dat betekent dat Zwolle voor een flinke opgave staat om in de toekomst een leefbare en economisch krachtige deltastad te blijven. Een stad die veilig is voor overstroming en waar overlast en schade door extreem weer zoveel wordt voorkomen. De hoofdopgave is om in 2050 Zwolle klimaatbestendig te hebben ingericht en dat Zwolle ook de kansen verzilvert die klimaatbestendige ontwikkeling biedt en daarmee bijdraagt aan een toekomstbestendige ontwikkeling.
Er gebeurt in de stad al veel op het gebied van energietransitie. Dat is ook nodig gezien de opgave die er ligt. Niet alleen in Zwolle is er urgentie om te werken aan de energietransitie. Nationaal, maar ook
internationaal zijn afspraken gemaakt over de doelstellingen waaraan gewerkt moet worden, zoals het klimaatakkoord van Parijs en recent de Energie-agenda van het ministerie van Economische Zaken. Bovendien heeft de gemeenteraad van Zwolle bij het vaststellen van het ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie!’ bepaald dat Zwolle in 2050 energieneutraal moet zijn.
Een toekomstbestendige stad geeft de rijkdommen van de biodiversiteit door aan toekomstige generaties. Het groene/blauwe netwerk van de stad, essentieel voor het op peil houden en versterken van deze biodiversiteit, levert een substantiële bijdrage aan de opgaven van klimaatadaptatie in Zwolle. De uitvoering van de visie op de ondergrond levert eveneens belangrijke bijdragen aan kansen voor klimaatadaptatie en energietransitie.
Een toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling heeft daarnaast een nauwe relatie met de strategische opgave voor Circulaire Economie.