Berap 2018-2

Doel 8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

De opgaven waar we voor staan doen zich op verschillende speelvelden voor. Allereerst op het niveau van onze stad. Ons beleid richt zich op het verbeteren van het leven en welzijn van de Zwollenaren. Soms zijn de oplossingen te vinden op lokaal niveau, soms juist op (boven)regionaal of zelfs landelijk niveau. En dat doen we niet alleen, we werken nauw samen met allerlei partners binnen en buiten de stad. Het samen met anderen tot resultaten komen blijft niet beperkt tot binnen de gemeente. Het dagelijks leven van onze inwoners speelt zich af in de stad, maar ook in de regio. Een het dagelijks leven van de regio speelt zich ook af in onze stad. Het 'daily urban system'van Zwolle is groter dan de stadsgrenzen. Samenwerkingsverbanden met andere (overheids-) organisaties op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau zijn daarom onmisbaar bij het werken aan de Zwolse opgaven en het realiseren van de doelen.

In de diverse programma’s in deze begroting komen deze samenwerkingsverbanden ook al tot uitdrukking. Voor de wijze waarop we als organisatie inzetten op de samenwerking met en voor de stad (o.m. via Initiatiefrijk Zwolle) verwijzen we graag naar het programma Bedrijfsvoering. We blijven, zoals ook verwoord in de Perspectiefnota, nadruk leggen op het voeren van de dialoog. Deze stijl, die we de afgelopen jaren consequent hebben ingezet, blijven we hanteren. In deze stadsgesprekken, in welke vorm dan ook, en over uiteenlopende onderwerpen telt ieders stem en komen we samen verder. Dit maken we zichtbaar en dragen we consequent uit in houding en gedrag. We nodigen bij belangrijke opgaven en vraagstukken in de stad actief inwoners, ondernemers, partners en andere overheden uit om met ons mee te denken en doen. We zijn trots op die samenwerking en de resultaten die we daarmee boeken en dragen die actief uit, steeds vaker ook buiten de regio en op (inter)nationale podia.

Criteria

Het college versterkt de samenwerking  op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

  • De economische en sociale  innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt.
  • Samenwerking in de Regio Zwolle vanzelfsprekend is.
  • De landelijke positie van Zwolle voordelen oplevert.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.