Berap 2018-2

Doel 1.2.3 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties

De sportverenigingen belichamen de kracht van de stad en het zelf organiserend vermogen en vormen het "cement" binnen de lokale samenleving. Deze maatschappelijke rol van de verenigingen willen wij benutten en verder uitbouwen. Speerpunt binnen het sportbeleid is dan ook onze inzet op vitale sportverenigingen oftewel verenigingen die hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen en blijvend kunnen dragen. We ondersteunen verenigingen daarbij om het financieel en/of maatschappelijk verdienvermogen te versterken en hun organisatie en aanbod af te stemmen op ontwikkelingen als het toenemend aantal ouderen en de behoefte aan vrijblijvender vormen van sportbeoefening (het “consumentisme” in de sport).

Sportaccommodaties en -voorzieningen zijn een randvoorwaarde om aan sporten en bewegen en vitaliteit van inwoners en sportverenigingen invulling te geven. Wij realiseren ons dat totstandkoming en in standhouding voor sportverenigingen en inwoners moeilijk haalbaar is. De gemeente heeft daarmee een voorname rol in het faciliteren van een kwalitatief en kwantitatief accommodatie- en voorzieningenaanbod dat aansluit bij de behoefte vanuit de breedtesport. Dit betekent tevens dat we op basis van maatwerk innovatief en creatief kijken naar invulling van behoeften, waarbij sober, doelmatig en efficiënt de kern vormt. Verder willen we de openbare ruimte waar mogelijk beter benutten en inrichten teneinde meer inwoners te stimuleren tot sporten en/of bewegen.

Criteria

We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccommodaties, zodanig dat:

 • Verenigingen hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen en blijvend kunnen dragen doordat zij:
  • beschikken over voldoende leden en voldoende vrijwillig kader om de maatschappelijke rol te vervullen.
  • financieel gezond/draagkrachtig zijn.
  • kwalitatief en kwantitatief in staat zijn om zelfstandig verdienvermogen te creëren.
  • duurzame samenwerking aangaan en activiteiten ontwikkelen met andere verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in het kader van gezondheid en participatie.
 • Sportaccommodaties optimaal en efficiënt worden benut, waartoe:
  • Accommodatievraagstukken stadsdeelgericht en zo nodig stedelijk worden opgelost.
  • Sportaccommodaties worden ingezet voor meer en andersoortige activiteiten (een levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats) al dan niet voor nieuwe en andere doelgroepen.
  • De verhuur van gemeentelijke accommodaties in hoge mate kostprijsdekkend is.
 • Een aantrekkelijke, stimulerende en laagdrempelige beweegomgeving wordt gerealiseerd in de openbare ruimte.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.