Berap 2018-2

Doel 2.1.3 In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo

Veel inwoners van Zwolle zijn in staat actief maatschappelijk te participeren en wonen zelfstandig, ook als zij ouder worden. Een gezonde leefstijl, actieve deelname aan de samenleving en een sterk sociaal netwerk zijn daarin bevorderend (programma Samenleving). Daar waar het bij inwoners beperkt mogelijk is of wordt om actief te participeren en zelfredzaam te zijn in de eigen leefomgeving, kunnen we inwoners ondersteunen met voorzieningen in het kader van de Wmo. De inzet van (maatwerk)ondersteuning vindt plaats in aanvulling op de eigen kracht, de kracht van het sociaal netwerk en de inzet van voorliggende voorzieningen en sluit aan op de persoonlijke situatie en behoefte (samenkracht).

We bieden ondersteuning aan mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen zoals begeleiding in de thuissituatie, rolstoelen, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.
In aansluiting op het transformatiethema (integrale) gezinsaanpak dat is gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan inwoners door het zetten van stappen richting de integrale uitvoering van de ondersteuning, implementeren we in 2018 de integrale thuisondersteuning. We integreren de huishoudelijke ondersteuning en de individuele begeleiding naar thuisondersteuning hetgeen leidt tot een integraal ondersteuningsaanbod waarbij het resultaat centraal staat, in plaats van de gedane inspanning. De vraag van de cliënt staat centraal in plaats van het aanbod, één aanbieder is verantwoordelijk voor het behalen van het gezamenlijk bepaalde resultaat in plaats van dat inwoners te maken hebben met verschillende aanbieders op verschillende deelgebieden.
Daarnaast wordt ook vanuit de Zorgverzekeringswet ondersteuning geboden aan mensen die thuis wonen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. In de praktijk blijkt de vraag van inwoners naar ondersteuning divers is, niet altijd onder te brengen in de verschillende vakjes en leidt tot grensdiscussies binnen en tussen de wetten. Er is behoefte aan afstemming tussen de Wmo en de zorgverzekeringswet en daarover wordt met Zilveren Kruis de samenwerking gezocht.

Criteria

In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • maatwerkvoorzieningen worden ingezet in aanvulling op andere voorliggende voorzieningen.
  • maatwerkvoorzieningen zo integraal mogelijk worden ingezet.
  • maatwerkvoorzieningen worden ingezet in samenhang met voorzieningen uit de zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging.
  • als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, de inwoner naast Zorg in Natura een keuzemogelijkheid heeft voor een Pgb.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.