Berap 2018-2

Doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

De gemeente Zwolle is eigenaar van een vastgoedportefeuille bestaande uit circa 375 gebouwde objecten inclusief sportaccommodaties en schoolgebouwen. Binnen dit  doel behelst de portefeuille 174 verhuurde gebouwen. Sportaccommodaties en schoolgebouwen maken onderdeel uit van programma samenleving (zie doelen 1.2.3 en 1.3.3) en de gemeentelijke huisvestingsgebouwen zijn opgenomen in programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering (zie doel 9.1.2).

Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. We zien ons gemeentelijk vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Door de focus meer te leggen op de vraagstukken die spelen binnen de stad vanuit een maatschappelijke context, kan het  gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad versterken. Naast deze maatschappelijke waarde, vertegenwoordigt ons vastgoedbezit ook een substantiële financiële waarde.

Vastgoedmanagement is een middel  tot het realiseren van een optimale afstemming tussen het gemeentelijk vastgoed en de verschillende opgaven in de stad. We willen een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille realiseren, die gericht is op zowel de maatschappelijke vraag als op financiële stabiliteit. Daarnaast dient het gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te zijn en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische opgave "energietransitie". Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om deze transitie verder vorm te geven.  Hiertoe is er nauwe samenwerking en commitent nodig van zowel de gemeente als haar huurders.

De kern van ons gemeentelijk vastgoedmanagement is vastgelegd in een Nota Vastgoed-management. Dit beleidsdocument is in 2013 vastgesteld. Actualisatie volgt in 2018. Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de gebouwenportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurders-tevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed.

Criteria

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad, zodanig dat:

  • Een toekomstgerichte solide en duurzame vastgoedportefeuille wordt gerealiseerd die is gericht op zowel maatschappelijke vraag als op financiële stabiliteit.
  • Maatschappelijke vraagstukken m.b.t. huisvesting worden gefaciliteerd en de huurders-tevredenheid in stand blijft of stijgt.
  • Er een goede afstemming tussen vraag en aanbod is waarbij het verder reduceren van de leegstand en het afstoten van gebouwen zonder maatschappelijk doel speerpunten zullen zijn.
  • Een bijdrage wordt geleverd aan de energietransitie en het aantal verduurzaamde gebouwen stijgt.
  • De kwaliteit van de gebouwen in stand blijft en door het optimaliseren van de onderhoudssystemen een reductie van kosten gerealiseerd kan worden.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.