Berap 2018-2

Doel 2.1.2 We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo.

Om mogelijk te maken dat inwoners kunnen participeren in de samenleving en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zal een groter beroep worden gedaan op het sociale netwerk van mensen en daar waar mogelijk ook van vrijwilligers. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (programma samenleving) en het beter verbinden van deze informele ondersteuning met formele ondersteuning is van belang. Bovendien zien wij in de samenleving steeds meer (particuliere) initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de participatie van inwoners. Wij willen deze initiatieven ondersteunen, versterken en en waar mogelijk verbinden met de ondersteuning die wij bieden.

Wij zetten in op een beweging waarbij meer inwoners gebruik kunnen maken van het collectief vormgegeven aanbod waardoor er minder beroep hoeft te worden gedaan op de duurdere individuele vormen van ondersteuning. Dit doen we door het efficiënter gebruik maken van het al bestaande aanbod in het maatschappelijk voorveld, samen met de dagbestedingsaanbieders. Daarbij wordt uitgegaan en rekening gehouden met bestaande initiatieven in de stad, zoals de maatschappelijke participatie door sportverenigingen.
Ook stemmen wij de ondersteuning die wij bieden af met partners in de stad zodanig dat verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket voor de inwoner en een zo efficiënt mogelijke inzet van de geboden ondersteuning.

Daarnaast is samenwerking van belang met (zorg)aanbieders en woningcorporaties ten behoeve van een betere aansluiting tussen wonen en zorg zodat daar waar mogelijk inwoners kunnen uitstromen uit beschermde woonvormen naar zelfstandig wonen (met ondersteuning) en dat inwoners met een zorgvraag kunnen beschikken over een passende woning.

Tevens is een stevig inzet nodig op samenwerking met de regiogemeenten. Samen met gemeenten in de regio wordt samengewerkt met de zorgverzekeraar en wordt uitvoering gegeven aan het convenant met Zilveren Kruis. De samenwerking tussen de sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen en huisartsen wordt versterkt zodat inwoners geen last hebben van de grensvlakken tussen de verschillende soorten zorg (Wmo, ZWV en Wlz). Daarnaast hebben wij bij Zilveren Kruis een contract voor de collectieve zorgverzekering. Zilveren Kruis heeft het contract voor de collectieve zorgverzekering beëindigd per 2019. We zijn een marktoriëntatie gestart om te kijken hoe we in 2019, wellicht met het aanbod van een andere verzekeraar, een passend aanbod aan de doelgroep kunnen doen om financiële risico’s door zorgkosten zoveel mogelijk te vermijden   

Criteria

We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • De beschikbaarheid en inzet van algemene voorzieningen bekend zijn bij inwoners, SWT en zorgaanbieders.
  • De formele ondersteuning meer aansluit bij de informele ondersteuning en initiatieven in de stad.
  • De dagbesteding in aansluiting op het voorliggende veld en de thuisondersteuning wordt doorontwikkeld tot een brede basisvoorziening.
  • De verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket.
  • Het beroep op maatwerkvoorzieningen afneemt.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.