Berap 2018-2

Ambitie 4.1 Alle Zwollenaren moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien

Wij willen dat alle Zwollenaren in hun levensonderhoud kunnen voorzien en naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dat willen we niet alleen. Er zijn veel inwoners en organisaties, zoals kerken, sportverenigingen, fondsen, die zich actief inzetten om inwoners met een laag inkomen of schulden te steunen. Met het armoedepact Zwolle Armoedevrij! hebben partijen in de stad zich verbonden aan de ambitie om iedereen mee te laten doen, ongeacht inkomen. We stimuleren en faciliteren betrokkenheid van partners en ervaringsdeskundigen om armoede te bestrijden. Armoede mag geen belemmering vormen voor deelname aan de samenleving.

Om de ontwikkeling van de armoededoelgroep en het bereik van de gemeentelijke (inkomensondersteunende) maatregelen te kunnen volgen, stellen we jaarlijks de Zwolse Armoedemonitor op. Een minima-effectrapportage voeren we uit in het jaar dat een nieuw college aantreedt en indien sociale en/of economische omstandigheden en ontwikkelingen dit wenselijk maken.