Berap 2018-2

Financieel overzicht Berap 2018-2

Financieel overzicht Berap 2018-2

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2018-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel

Onderwerp

Bedrag

1.1.2

LHBTI - bijdrage Rijk

20.000

1.1.2

Budgettair neutraal overhevelen budget wijkcentrum de Bestevaer

44.500

Dekking vanuit hogere huur op vastgoedmanagement

-44.500

1.3.2

Vrijval middelen brede school

-128.732

1.3.2

Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten; bijdrage Rijk

-22.370

In te zetten voor uitvoering RMC

22.370

1.3.2

Leerlingenvervoer

150.000

1.3.4

Volwasseneducatie; bijdrage Rijk

-32.000

In te zetten voor uitvoering volwasseneneducatie

32.000

Subtotaal programma 1. Samenleving

41.268

2.1.2

Tekort Dagbesteding 2018

85.000

2.1.2

Projectleider collectieve voorzieningen interventieplan

105.000

Dekking vanuit budget transformatie Sociaal Domein

-105.000

2.1.3

Toename Wmo verstrekkingen

1.700.000

2.1.3

Vrijval middelen thuisondersteuning

-465.000

2.2.1

Arbeidsparticipatie (Kracht on tour)

33.000

Arbeidsparticipatie ( Matchen op Werk)

238.000

Arbeidsparticipatie (arbeidsmarktregio)

59.500

Dekking vanuit provincie en waterschap

-59.500

Re-integratie, vrijval ESF subsidie

-363.000

In te zetten voor re-integratie

263.000

Re-integratie, besparing capaciteit / interventieplan

-105.000

Sociale Werkvoorziening (salarissen)

140.000

Sociale Werkvoorziening (bedrijfsvoering)

-170.000

2.2.1

Vrijval middelen experiment participatiewet

-80.000

2.2.2

Vrijval middelen maatschappelijke participatie

-58.000

2.3.2

Tekort Jeugdzorg

2.100.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

3.318.000

3.1.2

Projectleider landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’

25.000

Dekking vanuit rijkmiddelen

-25.000

3.1.2

Wet Meldcode en radarfunctie Veilig Thuis; bijdrage Rijk

177.000

3.2.1

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

122.751

Dekking vanuit bijdrage Zon MW

-122.751

3.3.1

Maatschappelijk opvang; bijdrage Rijk

2.000

3.3.1

Vrijval subsidies 2017 Leger des Heils en Limor

-276.000

3.3.2

Vrijval bestemmingsreserve Beschermd Wonen / maatschappelijke opvang

-1.484.610

3.3.2

Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen; bijdrage Rijk

2.149.629

3.3.2

Vrijval middelen Beschermd Wonen

-900.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

-331.981

4.1.1

Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

-394.000

In te zetten ter dekking van doel 4.3.1. / Individuele inkomenstoeslag

292.000

4.1.1

Ontwikkeling bijstandsvolume

-400.000

4.1.3

Individuele inkomenstoeslag

292.000

Dekking vanuit programma 4.

-292.000

4.3.1

Ontwikkelkosten Hulpvraagsysteem

30.000

Dekking vanuit rijksmiddelen schulden- en armoedebeleid (via programma 10)

-30.000

4.3.2

Beschermingsbewind

250.000

Dekking vanuit programma 4.

-200.000

4.3.2

Wet schuldsanering natuurlijke personen

120.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

-332.000

5.2.1

Kosten rechtszaak JCDecaux

100.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

100.000

6.1.2

Stadsarrangement: onderdeel Broerenkwartier

20.000

Dekking vanuit bijdrage provincie

-20.000

6.1.2

Weezenlanden-Noord

65.000

6.1.2

Budgettair neutrale wijziging herontwikkeling locatie Weezenlanden

143.978

Dekking via verrekening met reserve nog uit te voeren werken

-143.978

6.1.3

Bouwleges: aanvullende capaciteit

100.000

Dekking vanuit aanvullende inkomsten bouwleges

-200.000

6.1.5

Verkoop Nnieg-gronden

-357.000

6.1.5

Aankoop Nnieg-gronden

635.000

Dekking door activering op de balans

-635.000

6.2.1

Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie

70.000

6.3.1

Fietsroute Zwolle - Dalfsen

25.000

6.3.1

Spoorzone - scopewijziging Stationsplein en Stationsweg

188.000

Dekking vanuit Gemeentelijk Riolering Plan

-188.000

6.3.1

Stadslogistiek

105.000

Dekking uit bijdrage provincie en Rijk

-105.000

6.3.1

Mobiliteitsbeeld 2030

50.000

Dekking uit bijdrage provincie

-50.000

6.3.3

Parkeerexploitatie

-2.500.000

6.4.1

Stand van zaken programmabudget energietransitie

40.000

Dekking vanuit vrijval project stimuleringsregeling duurzame woningbouwproductie

-40.000

6.4.1

Berkum energieneutraal 2025

160.000

Dekking via bijdrage derden

-160.000

6.4.1

Geothermie

80.000

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

-2.717.000

7.1.1

Verbouwing huisvesting Sociaal Wijkteam Oost

50.000

Dekking vanuit budget Diezerpoort sociaal

-50.000

7.1.2

Aanpassing afschrijvingstermijn camera's brugbediening

23.000

7.1.2

Herstraatvergoeding

-310.000

In te zetten voor kosten herstaatwerk / buitengewoon onderhoud

310.000

7.1.2

Budgettair neutraal overhevelen budget wijkbeheer

0

7.1.3

Afkoopsom Rijkswaterstaat in het kader van project Ruimte voor de Rivier; wegen en kunstwerken

-431.500

7.1.3

Ruimte voor de Vecht; voet- en fietsveer bij Vecht&Zo

25.000

Dekking via provinciale bijdrage

-25.000

7.1.3

Afkoopsom Rijkswaterstaat in het kader van project Ruimte voor de Rivier; onderhoud en bouw
voetveer Schellerwaard

94.000

Dekking vanuit afkoopsom Rijkswaterstaat

-194.000

7.1.4

Herbestemming Statenzaalcomplex

50.000

7.1.4

Transformatie en renovatie panden voormalig Stedelijk Museum Zwolle

50.000

7.1.4

Budgettair neutrale wijziging herstel brandschade Stedelijk Museum Zwolle

1.500.000

Dekking vanuit schadepenningen

-1.500.000

7.2.4

Technische wijziging budget verkeersveiligheid

403.000

7.3.1

Afval

75.000

Dekking vanuit voorziening afval

-75.000

7.4.1

Bestrijding ziektes en plagen

150.000

7.4.2

Riolering stelselwijziging BBV

0

7.4.3

Lelystad Airport

52.800

7.4.3

Ontvlechtingseffect Omgevingsdienst

47.266

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

244.566

8.1.1

Vrijval voorziening rechtspositie raadsleden

-151.460

8.2.1

Verzorgen webcare door Klant Contact Center

10.000

8.2.1

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

44.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en inwonerszaken

-97.460

9.2.2

Stadsarrangement: onderdeel Smart Zwolle

27.000

Dekking: bijdrage van de provincie

-27.000

9.3.2

Voorbereidingskosten Voorjaarsmoment 2019

100.000

Subtotaal programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

100.000

10.1.1

Budgettair neutraal overhevelen budget reserves als gevolg van samenvoeging

0

10.1.1

Meeropbrengsten deelnemingen

-460.000

10.1.1

Renteresultaat / aanpassen annuïteiten

-81.000

10.1.1

Correctie rentetoevoeging aan reserves

495.000

10.1.1

Vennootschapsbelasting

-550.000

10.1.1

Hogere OZB opbrengsten

-800.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkeringen; bijdrage Rijk

-6.829.000

10.1.1

Inzet behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten

-263.000

10.1.1

Vrijval vanuit diverse reserves

-104.744

10.1.1

Uitkomst septembercirculaire

3.010.000

10.1.1

Periodieke wijziging

0

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-5.582.744

Totaal Berap 2018-2

-5.257.351