Berap 2018-2

Doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Ontwikkelkosten Hulpvraagsysteem

Aanvullende uitgave€ 30.000

In de gemeente Zwolle kennen wij een unieke samenwerking tussen een viertal instellingen op het terrein van ondersteuning bij financiële problemen. Dit samenwerkingsverband heet Op Orde. De vier deelnemers zijn sociaal raadsliedenwerk van De Kern, Wijz, Humanitas en Stichting voor elkaar Zwolle. Het samenwerkingsverband wordt door de gemeente Zwolle gesubsidieerd. Als concrete tegenprestatie worden door hen op het terrein van schuldenaanpak preventieve activiteiten uitgevoerd en de intake voor schulddienstverlening verricht. Penvoerder van het project is Stichting De Kern waar ook het sociaal raadsliedenwerk onder valt.

Deze unieke gezamenlijke aanpak vereist een gezamenlijke administratie. In het afgelopen jaar hebben de vier instellingen gezamenlijk gewerkt aan een web-based systeem. In rudimentaire vorm functioneert dit 'Hulpvraagsysteem'. Het systeem verzamelt de n.a.w.-gegevens van de aanvragers, de hulpvraag en het opgestelde plan van aanpak.

Dit systeem is echter nog niet af en sluit op dit moment onvoldoende aan op de verschillende systemen van de deelnemers en op de gemeentelijke behoefte aan informatie over resultaten van Op Orde.

De doorontwikkeling van het systeem dient professioneel te worden opgepakt. Met de noodzakelijke doorontwikkeling van het systeem krijgt men een beter zicht op de feiten en cijfers van de deelnemende instellingen. Het onderbouwt de opvattingen over het gezamenlijk behaalde resultaat.

Zodra het gezamenlijke administratiesysteem af is, gaan de deelnemende instellingen aan de slag met de vervolginrichting van hun organisatie:

  • Men traint de medewerkers en de vrijwilligers.
  • Men richt de eigen systemen in op het Hulpvraagsysteem.
  • Men verdiept de samenwerking met Schulddienstverlening.
  • Gemeente stuurt Op Orde aan op basis van resultaten.

Deze bijdrage kan worden gefinancierd uit ontvangen rijksmiddelen over de jaren 2018, 2019 en 2020 in het kader van schulden– en armoedebeleid en is derhalve budgettair neutraal.