Berap 2018-2

Ambitie 7.1 De Zwollenaar ervaart zijn woonomgeving als een aantrekkelijke en vitale omgeving om te wonen, werken, ontmoeten, ontspannen en waar men op elkaar betrokken is

Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken (vergroten van eigenaarschap). Het opgavegericht werken op wijkniveau vormt de basis. Elke wijk heeft zijn eigen kenmerken en dynamiek. Door de opgaven centraal te stellen zien we dat in de ene wijk de vraagstukken van andere orde zijn dan in de andere wijk. Daarbij maken we zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten. In een aantal buurten concentreert de opgave zich rond een opeenstapeling van vraagstukken en in een andere wijk zien we lichtere of andere opgaven. Het faciliteren van positieve dynamiek in wijken staat voorop.

Om te komen tot de juiste opgaven benutten we de uitkomsten van het tweejaarlijkse  Buurt voor Buurt onderzoek en gaan hierover in dialoog met wijkbewoners en andere relevante partners. Via flexibele netwerken per wijk, aansluitend bij de verbanden waar wijkbewoners onderdeel van uit maken, willen we het voor bewoners  simpeler maken om hun eigen opvattingen over de behoeften in hun woon- en leefomgeving, en hun eigen inzet hiervoor, te verbinden met het handelen van de gemeente en andere partijen. Stedelijke vraagstukken maken hier ook deel van uit.

Voor een goed leven in de stad is de openbare ruimte belangrijk. Een openbare ruimte met kwaliteit draagt bij aan welzijn, gezondheid en economische aantrekkelijkheid van de stad. Dit wordt steeds belangrijker voor de keuze waar mensen gaan wonen. De openbare ruimte is onze gezamenlijke huiskamer. Samen met de stad, vanuit de vraag van de stad, werken we aan een toekomstbestendige openbare ruimte. We doen dit vanuit de 3 principes van duurzaamheid: Een openbare ruimte die mensen graag gebruiken (“people”), een openbare ruimte die plant en dier de ruimte geeft (“planet”), een openbare ruimte die op een kostenbewuste manier wordt onderhouden en die het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt (“profit”). De focus ligt niet meer – zoals in het verleden - op het ‘in stand houden’. De focus ligt op bijdragen aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de klimaatsverandering en de vraag van bewoners en ondernemers om meer ruimte voor eigen initiatieven in de openbare ruimte.

Voorkomen van wateroverlast en hittestress (actielijnen strategische opgave "klimaatadaptatie") bevorderen ook de leefomgeving. Door vergroening en klimaat-robuust inrichten van de leefomgeving kunnen de wensen van bewoners en bedrijven met betrekking tot het verbeteren van de leef- en werkomgeving worden gekoppeld aan de doelen van klimaatadaptatie. Ook kunnen gebiedsgerichte initiatieven en projecten bijdragen aan de energiedoelstelling (zie strategische opgave "energietransitie"), door zoveel mogelijk het energievraagstuk integraal mee te nemen. Dat kan van "autodelen" tot zonnepanelen. In de Spoorzone wordt bijvoorbeeld bij de gebiedsontwikkeling met pilots onderzocht op welke wijze daken / gevels kunnen bijdragen aan wateropvang om hittestress te voorkomen. En onderzocht wordt of met een aanpak van gebiedsontwikkeling Zwolle Zuid de opgave voor klimaatadaptatie en energietransitie vorm kan worden gegeven.