Berap 2018-2

Doel 9.2.2 In 2020 hebben we een moderne informatievoorziening

De maatschappij wordt steeds meer een informatiemaatschappij. Nieuwe technologie biedt grote kansen, bijvoorbeeld blockchain, big data, drones en robotisering. De kansen liggen met name bij niet persoonsgebonden data. Zwolle wil die kansen graag pakken en realiseert daarvoor een samenhangende Zwolse Digitale Infrastructuur, zodat verantwoorde gegevensuitwisseling en –opslag geborgd is. Zie voor nadere toelichting ook de nota informatiestrategie (hoofdstuk 4.1.2).  Om de Zwolse informatievoorziening legitiem te kunnen benutten moet de privacy van inwoners en de informatieveiligheid van Gemeente Zwolle worden gewaarborgd. De komende vier jaar richten wij ons op het stroomlijnen van de verantwoordingen op privacy & informatie-veiligheid. Dit helpt ons om privacy & informatieveiligheid efficiënt en effectief in te richten.

We moeten eind 2019 klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. In de periode tot 2024 zullen informatievoorziening en dienstverlening zich door ontwikkelen. Enerzijds landelijk (het Digitaal Stelsel Omgevingswet), anderzijds bij onszelf en andere samenwerkende overheden. We zetten in op standaardisatie van informatiestromen om het werken in ketens efficiënter en effectiever te maken. In de praktijk vertaalt zich dat vooral naar een grotere complexiteit en heterogeniteit. Om de kennis en capaciteit van Gemeente Zwolle zo effectief mogelijk in te zetten is het belangrijk om deze complexiteit te beteugelen, door te werken onder architectuur.

Veranderingen in internet- en mobiele technologie hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een revolutie in digitale communicatie. We innoveren met standaardisatie in dienstverlening. Het standaardiseren van werkprocessen en ketens levert een gemeenschappelijke basis om de dienstverlening te verbeteren, in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en effectiever de mogelijkheden van nieuwe technologie te benutten. Zwolle zet in op digitaal, en wil aandacht blijven hebben voor diegenen die (nog) niet meekunnen op de digitale snelweg. Naast digitaal bieden we onze producten en diensten daarom ook op minimaal één alternatief kanaal aan. Daarbij proberen we de inwoner of ondernemer wel zoveel mogelijk te verleiden naar digitaal.

In 2016 is in VNG-verband afgesproken dat gemeenten hun informatievoorziening steeds vaker samen en centraal regelen. Door gebruik te maken van elkaars innovatiekracht en het gebruik maken van collectieve oplossingen, worden we ontzorgd en ondersteund om onze taken goed uit te voeren. Samen organiseren is nodig om de risico’s te beperken en om snel genoeg mee te kunnen doen in de vele nieuwe ontwikkelingen. Als gemeente alleen lukt dat steeds minder goed, daarvoor gaan de ontwikkelingen gewoon te snel. Samen organiseren vraagt wel dat we komend jaar goed nadenken over de vraag op welke gebieden Zwolle voorop wil lopen en op welke gebieden Zwolle volgend zal zijn. Voor het sociaal domein is daar in 2016/17 al een eerste stap gezet met een samenwerking met Groningen, Deventer en Enschede. In september 2017 verkennen we met Groningen, Emmen, Deventer en Enschede of we ook voor domein dienstverlening / burgerzaken en/of het fysieke domein een samenwerking op kunnen zetten. Doel van dit soort samenwerkingen is steeds dat de resultaten ervan worden ingepast in het landelijke spoor van Samen organiseren.

Criteria

In 2020 hebben we een moderne informatievoorziening, zodanig dat:

  • we onze dienstverlening innovatief standaardiseren.
  • we privacy en informatieveiligheid waarborgen conform de wettelijke kaders.
  • we de regie van inwoners en ondernemers op eigen gegevens vergroten.
  • we meewerken aan een maatschappij waar big en open data bijdragen aan de opgaven in de stad (zoals bijvoorbeeld Smart City).
  • we zoveel mogelijk samen (met andere gemeenten) organiseren.
  • we de regie op de relatie met ICT-leveranciers versterken.
  • we een samenhangende Zwolse Digitale Infrastructuur realiseren en aansluiten op de landelijke generieke digitale infrastructuur.
  • de informatievoorziening voor de Omgevingswet gerealiseerd wordt.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.