Berap 2018-2

Doel 7.4.3 We blijven voldoen aan de milieunormen

Gezondheid speelt een rol in veel ruimtelijke en milieu-afwegingen. Tal van milieunormen zijn gebaseerd op de effecten op de gezondheid en de veiligheid van mensen. Milieu in de fysieke leefomgeving is een dynamisch terrein met meer en meer verantwoordelijkheid, maar ook vrijheid, voor lokale uitwerking. Dat biedt kansen om beleidskeuzes te maken. De nieuwe Omgevingswet gaat hier meer ruimte in bieden maar er blijven bandbreedtes bestaan en voor sommige aspecten wordt er helemaal geen afwegingsruimte ingebouwd.
Bij geluid, als belangrijke kwaliteitsbepaler voor de leefomgeving, is beleidsvrijheid aan de orde. Eigen verantwoordelijkheid, niet langer normgestuurd en lokaal maatwerk zijn daarbij de sleutelbegrippen. Voor Zwolle past deze vernieuwing in de werkwijze van gebiedsgericht werken aan milieu. Zo wordt er naar gestreefd die geluidskwaliteit te realiseren die past bij een betreffend gebiedstype.
Zwolle voldoet aan wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Extra maatregelen zijn niet noodzakelijk. Daarnaast geldt dat door autonome ontwikkelingen, onder andere door het steeds schoner worden van voertuigen, de kwaliteit van de lucht verbetert.
Bij externe veiligheid gaat het om risico’s voor de mens als gevolg van het opslaan, be- en verwerken en transport van gevaarlijke stoffen. In Zwolle wordt voorzien in de basisveiligheid voor Zwolse burgers, wat wil zeggen dat er nergens op het grondgebied van de gemeente veiligheidsnormen worden overschreden.
Vergunningverlening en de afhandeling van meldingen wordt lean uitgevoerd en is op orde. Datzelfde geldt voor toezicht en handhaving. Vanaf 2018 zal een groot aantal milieutaken worden belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland.

Criteria

We blijven voldoen aan de milieunormen, zodanig dat:

  • geluidhinder voor bestaande woningen wordt teruggedrongen en nieuwe geluidhindersituaties worden voorkomen.
  • de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).
  • bij externe veiligheid sprake is van handhaving van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico) en een aanvaardbaar groepsrisico.
  • vergunningverlening lean en toezicht & handhaving adequaat wordt uitgevoerd.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

In de Begroting 2019 is de ambitie- en doelenstructuur van programma 7. Vitale Wijken aangepast. Het betreft met name verschuivingen tussen de doelen van programma 7, met uitzondering van één onderdeel: het onderdeel wijkbeheer verschuift naar programma 5. De indeling van de primitieve begroting 2018 wordt hierop aangepast, ten behoeve van de vergelijkbaarheid tussen de jaren 2018 en 2019. De benoemde afwijkingen wordt in de Berap 2018-2 gepresenteerd als onderdeel van doel 7.4.3, maar worden na vaststelling van het Najaarsmoment 2018 onderdeel van doel 7.3.4