Berap 2018-2

Doel 7.1.1 We werken aan het op peil brengen en houden van gezamenlijk eigenaarschap van wijkbewoners en wijkgebruikers bij het woon- en leefklimaat van wijken

Naast participatie in overheidsplannen en - initiatieven ontstaan steeds meer initiatieven vanuit bewoners zelf . We zien steeds meer de behoefte om mee te denken met de overheid, soms zelfs om taken over te nemen. . Nieuwe instrumenten als The Right to Challenge of concrete beïnvloeding van de besteding van gelden, maakt dat we als overheid flexibel moeten zijn in het verder vormgeven van de samenwerking met (bewoners-)initiatieven. Dat betekent doorgaan met het verder ontwikkelen van zaken als beïnvloedbare budgetten en zichtbaarheid van geldstromen in wijken.
Daarbij is het van belang te realiseren dat een wijk altijd bestaat uit denkers, voorlopers en doeners, maar ook uit volgers, uit mensen die afwachtend zijn, (even) niet de mogelijkheid hebben aan te haken en mee te doen,  en uit mensen die zich afzijdig houden. Ook zij zijn inwoners van een wijk waar we aandacht voor hebben. De meerderheid van  de Zwollenaar geeft zijn woon- en leefomgeving een (ruime)voldoende en dit kent een positieve trend. Zwolle verkeert in de gunstige omstandigheid dat veel bewoners zich verantwoordelijk voelen voor het leefklimaat van hun wijk. Daar waar dit niet zo is hebben wel als gemeente wat te doen.

Criteria

We werken aan het op peil brengen en houden van  gezamenlijk eigenaarschap van wijkbewoners en wijkgebruikers bij het woon- en leefklimaat van  wijken, zodanig dat:

  • Het mede-eigenaarschap van wijkbewoners wordt vergroot.
  • Wijkbewoners en in de wijk actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde wijkopgaven.
  • Stedelijke opgaven, indien van toepassing, in samenspraak met wijkbewoners op een zorgvuldige manier in de leefomgeving ingepast worden.
  • Er samenwerking ontstaat tussen wijkbewoners en in de wijk actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan.
  • De kwaliteiten en positieve inbreng van wijkbewoners en organisaties worden benut.
  • Bewoners vertrouwen hebben in een goede ontwikkeling van hun wijk.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.