Berap 2018-2

Doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving

Door actieve deelname aan de maatschappij worden arbeidsmogelijkheden in de toekomst mogelijk beter bereikbaar (maatschappelijke participatie als vliegwiel). Maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden leidt tot minder sociaal isolement en (op termijn) meer mogelijkheden in de maatschappij. Maatschappelijke participatie kan een opstap zijn naar werk, maar is dat vaak ook niet. Meer actieve deelname aan de maatschappij (in de directe omgeving van de inwoner) is dan het hoogst haalbare. We willen bereiken dat inwoners participeren én er meer inwoners maatschappelijk actief zijn in hun eigen woonomgeving.
Het samenspel tussen maatschappelijke partners in het maatschappelijk voorveld en het Sociaal Wijkteam dient hiervoor te worden versterkt. Deze opdracht is onderdeel van het transformatiethema 1  ‘Samenkracht van mensen’ (zie strategische sociale agenda).

Bij het bereiken van de doelstelling betrekken we maatschappelijke partners (Travers, WIJZ, Zwolle Doet, Stichting Focus, Pauropus samen met de Participatieraad) in het voorveld (zie programma 1) om deze ondersteuning vorm te geven in afstemming met het Sociaal Wijkteam. Niet alle bijstandsgerechtigden hebben deze ondersteuning nodig. Er zijn al veel mensen actief als vrijwilliger of zij nemen deel aan (dagbestedings-)activiteiten in de stad. We starten daarom met tenminste 200 mensen per jaar.

Criteria

We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving, zodanig dat:

  • Participatiegroei wordt gerealiseerd bij tenminste 200 bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.