Berap 2018-2

Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Arbeidsparticipatie

Aanvullende inkomst€ 375.000

Kracht on Tour (budgettair neutraal)

Voor het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen wordt € 33.000 in het gemeentefonds ontvangen, de begroting wordt hier budgettair neutraal op aangepast.

Matchen op Werk (budgettair neutraal)

De centrumgemeenten ontvangen in het gemeentefonds een bijdrage om een aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio te organiseren voor werkgevers, om zoveel mogelijk ‘ontzorgd’ te worden bij hun zoektocht naar personeel en vragen over de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktregio Zwolle ontvangt in 2018 € 238.000.

Arbeidsmarktregio (budgettair neutraal)

Provincie € 43.500 / Waterschap € 16.000

Ten behoeve van uitvoering Expertisepunt SROI Regio Zwolle (ESR) dragen provincie en Waterschap bij aan de uitvoering. Deze bijdragen worden ter beschikking gesteld aan het Werkbedrijf Regio Zwolle en worden in 2018 uitgegeven aan uitvoeringslasten ESR.

Voor de samenwerking in het Werkbedrijf Regio Zwolle stellen de veertien gemeenten een budget beschikbaar ten behoeve van programmamanagement en (sturing op) acties en resultaten. Dit budget is nog niet in de begroting geraamd. Centrumgemeente Zwolle beheert dit budget van € 265.000. Hiervan komt € 65.000 voor rekening van gemeente Zwolle (zie ook hieronder bij Re-integratie).

Re-integratie (per saldo voordeel € 205.000)

In de reserve nog uit te voeren werken is een bedrag beschikbaar aan reeds ontvangen ESF-subsidies nog in te zetten ten behoeve van re-integratie (€ 363.000). Dit bedrag wordt toegevoegd aan het re-integratiebudget, met name voor extra inzet op scholingsvouchers en indienstnemingsubsidies. Tevens worden deze middelen aangewend voor de bijdrage voor het Regionaal Werkbedrijf 2018 (65.000).

€ 100.000 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. In de Berap 2018-1 is een tekort gemeld op het onderwerp sociale werkvoorziening à € 740.000. Naar aanleiding hiervan is een interventieplan opgesteld. Doelstelling voor 2018 is een besparing van € 284.000 te realiseren, waarvan € 204.000 op re-integratie. Hiervan wordt € 105.000 gerealiseerd via besparing op de loonsom van de afdeling WRA (via programma 10. Dienstverlening en Bedrijfsvoering). Met de bovengenoemde vrijval naar algemene middelen is de opgave van het re-integratieaandeel uit het interventieplan financieel gerealiseerd.

Sociale Werkvoorziening (per saldo voordeel € 170.000)

Het geprognosticeerde tekort in 2018 was in de Berap 2018-1 € 740.000 waarvan € 470.000 op detacheringen en € 270.000 op huisvestingslasten. Dit tekort is onderdeel van het Interventieplan Sociaal Domein. In het Interventieplan is een pakket aan maatregelen opgenomen op het gebied van participatie en sociale werkvoorziening, wat een totale besparing moet opleveren van € 284.000 voor 2018 en € 718.000 vanaf 2019. De besparing 2018 is incidenteel gerealiseerd door een bijstelling van de leegstand met € 65.000, een beter dan verwacht operationeel resultaat van Wezo à € 105.000 en de voornoemde besparing op re-integratie.

Een eerste doorrekening van de sociale werkvoorziening laat zien dat in 2019 tevens rekening moet worden gehouden met een extra tekort van 100.000. Het risico voor 2019 is opgenomen risico in de risicoparagraaf van de Begroting 2019.

Salarissen Sociale Werkvoorziening (budgettair neutraal)

De salarissen van de Sociale Werkvoorziening worden verrekend met de integratie-uitkering Participatie, onderdeel wet sociale werkvoorziening. In de meicirculaire is extra budget toegekend. € 140.000 van dit bedrag is nodig ter dekking van de salariskosten WSW.

Vrijval middelen experiment participatiewet

Lagere uitgave€ 80.000

Naar aanleiding van twee moties heeft de raad in 2017 ingestemd met het collegevoorstel om een onderzoek te doen naar beleidseffecten van re-integratie. Dit onderzoek wordt kortweg 'experiment Participatiewet' genoemd. Het doel van het onderzoek was om wetenschappelijk vast te stellen welke interventies succesvol zijn voor maatschappelijke en arbeidsparticipatie door twee onderzoekgroepen te vergelijken: één groep 'bestaand beleid' en één groep 'zelfregie'.

Een minimaal aantal deelnemers is noodzakelijk voor een goed onderzoeksresultaat. Dit minimale aantal is niet gehaald. Daarom wordt het experiment stopgezet.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -1

Sociale werkvoorziening

Aanvullende uitgave€ 440.000

De dienstverlening van de sociale werkvoorziening kent een tekort van € 740.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het afnemende aantal detacheringen, waardoor ook de opbrengsten teruglopen. Daarnaast is er een tekort op de exploitatie van het pand van € 270.000. Dit is het gevolg van leegstand in het pand van de Wezo. Rekening houdend van de frictiekosten van de vorming van de overheids-bv Wezo-WRA, kan van dit totale tekort € 300.000 gedekt worden uit de reserve financiële risico’s Wezo.

Budgettair neutraal overhevelen individuele studietoeslag

Budgettair neutraal€ 0

Het budget individuele studietoeslag is een inkomenstoeslag voor mensen met een arbeidsbeperking, die geen mogelijkheid hebben om extra inkomsten te genereren uit een bijbaan. Dit budget past beter onder doel 4.1.1. (‘we bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven’). Voorgesteld wordt om het budget van € 284.000 over te hevelen van doel 2.2.1

Toekomstige samenwerking WRA en Wezo NV

Budgettair neutraal€ 0

Voor de toekomstige samenwerking van de afdeling WRA en WEZO NV in een nieuw te vormen overheids-bv, worden in 2018 project- en frictiekosten gemaakt. Deze zijn voorlopig becijferd op € 489.000. Uitgangspunt in de beslisnota voor de raad van 18 december was dat deze kosten volledig gedekt kunnen worden uit de reserve financiële risico’s Wezo NV die is gevormd uit de aandelenoverdracht van Wezo NV naar de gemeente. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve financiële risico’s Wezo NV.

Het betreft onder andere de kosten voor inhuur van expertise voor opstellen sociaal plan, formatie- en organisatieplan en het inrichten en uitvoeren plaatsingsproces, opstellen statutenwijziging, directiereglement en uitvoeringsovereenkomst van de overheid-bv. Tevens betreft het kosten als gevolg van het verlies aan dekking van overhead doordat formatie van de afdeling WRA over gaat naar de nieuwe overheid-bv. De kosten van het sociaal plan zijn in deze berekening niet meegenomen, want deze zijn nog niet bekend.

Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren; bijdrage derden

Budgettair neutraal€ 0

Namens arbeidsmarktregio Zwolle heeft de centrumgemeente Zwolle een tweetal subsidies aangevraagd bij de provincie Overijssel ten behoeve activiteiten ter bevordering van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

  • Er is door de provincie een subsidie van € 35.000 toegekend voor een pilot ter ondersteuning van statushouders in gecombineerde trajecten van onderwijs (vakgericht gecombineerd met extra taalondersteuning) en werk (in kansrijke sectoren. Daarnaast is er een specifieke subsidieaanvraag gedaan om een Social Impact Network door te ontwikkelen in vervolg op Social Impact Day Zwolle. Het Netwerk wordt gevormd van voor en door ondernemers in de Regio Zwolle. De organisator van Social Impact Day Zwolle ondersteunt het netwerk. Zowel de subsidie van € 35.000 als de subsidie van € 50.000 wordt budgetneutraal middels een gemeentelijke subsidie verstrekt aan respectievelijk Landstede en Deltion (€ 35.000) en aan de projectverantwoordelijke organisatie Social Impact Network (€ 50.000).

Bevorderen samenwerking Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Budgettair neutraal€ 0

Om de samenwerking tussen Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (Pro-VSO) in de arbeidsmarktregio Zwolle te bevorderen, hebben de scholen gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De aanvraag voor deze subsidies loopt via de centrumgemeente (gemeente Zwolle is formeel aanvrager). Ook voor 2017-2018 is ten behoeve van het doen van meer activiteiten (praktijktraining) om leerlingen met een grotere afstand op de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding te geven een aanvraag gedaan van € 454.800. Dit bedrag wordt na ontvangst door de gemeente Zwolle doorgestort naar de zestien samenwerkende scholen.