Berap 2018-2

Doel 6.3.2 We benutten de bestaande infrastructuur beter door slim in te spelen op (technologische) innovaties in parkeren en mobiliteit

Technologische innovaties op het gebied van Intelligente Transportsystemen, e-fiets, apps en elektrische en autonoom/coöperatief rijdende auto’s, bieden kansen om nog beter in te spelen op de wensen van de reiziger in relatie tot een optimale benutting van de aanwezige capaciteit. In aansluiting op actieagenda’s van de rijksoverheid en de provincie Overijssel, wordt daarom samen met publieke en private partners ingezet op slimme en duurzame mobiliteit. In het kader van een samenlevingsgerichte aanpak worden er per gebied passende maatregelen ontwikkeld. Vanouds werkt het mobiliteitsdomein vanuit de opgaven die gebieden en inwoners aandragen. Die gebiedsgerichte aanpak wordt belangrijker, omdat meer dan vroeger de integraliteit met andere thema’s, zoals groen, water en veiligheid, wordt gezocht.

Het bestaande SURF programma, Smart Cycling Futures, dat samen met de Hogeschool Windesheim, de provincie Overijssel en de steden Eindhoven, Amsterdam en Utrecht wordt uitgevoerd wordt benut om slimme innovaties toe te passen die het gebruik van de fiets bevorderen. Ook wordt de bestaande samenwerking met tien organisaties en instellingen in het kader van de Fiets Innovatie Community (FIC) geïntensiveerd om daarmee innovatie op het gebied van de fiets te bevorderen. Met de provincie Overijssel en andere partners wordt ernaar gestreefd om de bestaande samenwerking te bundelen in een op te zetten Mobiliteitslab voor de regio Zwolle waar (technologische) innovatie wordt bevorderd en wordt samengewerkt met de 4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden).

Criteria

We benutten de bestaande infrastructuur beter door slim in te spelen op (technologische) innovaties in parkeren en mobiliteit, zodanig dat:

  • Slimme maatregelen vanuit het programma Beter Benutten 2015-2017 effectief worden ingezet.
  • Stakeholders in de stad zich mede verantwoordelijk voelen voor de bereikbaarheid, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan gericht op collectief vervoer en deelconcepten.
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het autogebruik, en op langere termijn het autobezit
  • Door betere benutting de aanleg van nieuwe (auto)infrastructuur wordt voorkomen.
  • Er door middel van mobiliteitssturing, verwijzing en tariefdifferentiatie optimale benutting van parkeerplaatsen ontstaat.
  • Bewoners, scholieren, forensen, bezoekers en bevoorradend verkeer voor hun verplaatsing de juiste (combinatie van) vervoerwijze(n) kiezen.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.