Berap 2018-2

Ambitie 8.1 Zwolle heeft een transparant en slagvaardig bestuur in samenspel met de veranderende samenleving

De gemeenteraad wordt als volksvertegenwoordiging eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de stad. De raad is het hoogste orgaan en geeft namens de burgers richting aan het beleid. Daarnaast controleert de raad of het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.
Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. Het coalitie akkoord dat elke 4 jaar opnieuw vorm krijgt, is daarvoor de basis. Naast concrete uitvoeringspunten die gedurende de periode vaak aangevuld worden door actuele ontwikkelingen zijn daarin ook afspraken vastgelegd rond de bestuursstijl. Het college heeft tevens als taak beslissingen van de raad voor te bereiden en legt daartoe beleidsvoorstellen voor aan de raad. Er is een heldere rolverdeling tussen raad en college (dualisme).

We willen als gemeentebestuurders zichtbaar en toegankelijk zijn voor de inwoners van Zwolle, zowel in ons dagelijks functioneren als bij speciale momenten in het leven van Zwollenaren. We zoeken daartoe actief dialoog en verbinding met de stad.