Berap 2018-2

Doel 9.3.1 We ondersteunen de primaire processen

De primaire processen staan centraal, die leveren de afgesproken bijdrages aan de stad.  Het centraal stellen van de (vraag van de)  burger  betekent ook dat de samenhang tussen primaire processen wordt gekend,  en dat de secundaire processen deze integraal ondersteunen.
De te onderscheiden ondersteuning betreft management, secretariaten, financiën, personeel, organisatie,  communicatie en juridische advisering. Centraal in deze ondersteuning staat dat een permanente afstemming met de ontwikkeling van het primaire proces relevant is.

Criteria

We ondersteunen de primaire processen, zodanig dat:

  • Deze gericht zijn op het behalen van de doelen zoals deze in de beleidscyclus zijn vastgelegd.
  • De dienstverlening op orde blijft en waar mogelijk verbetert.
  • De collectieve sturing op de inzet van de indirecte afdelingen en middelen wordt verstevigd en meer wordt aangesloten op wat 'de business' nodig heeft.
  • We werken binnen de gestelde kaders en wetgeving.
  • Binnen het primaire proces  verordeningen en beleidsregels worden gecontroleerd op actualiteit, bruikbaarheid en rechtmatigheid.
  • Bezwaar en beroepschriftprocedures worden gebruikt om te bekijken waar processen verbeterd kunnen worden.  
  • Budgethouders sturen op hun budgetten en onze financiële processen  lean en rechtmatig verlopen.  
  • We als betrouwbare partner  ons houden aan gemaakte afspraken met partners in de stad en leveranciers.
  • We inkopen conform beleidskader inkoop en aanbestedingsregels.

Beleidsinterventie bij Berap 2018 - 2

Als onderdeel van de Berap 2018-2 zijn geen beleidsinterventies toegelicht.