Berap 2018-2

Doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Vrijval middelen maatschappelijke participatie

Lagere uitgave€ 58.000

Het budget maatschappelijke participatie is bedoeld om nieuwe initiatieven op dat gebied de ruimte te geven. Per peildatum van de Berap 2018-2 resteert € 58.000 van het beschikbare budget. De verwachting is dat dit budget in november en december niet aangewend wordt. Het restantbudget voor 2018 kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.