Berap 2018-2

Doel 7.1.2 We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Aanpassing afschrijvingstermijn camera's brugbediening

Aanvullende uitgave€ 23.000

De afschrijvingstermijn voor de camera's van de brugbediening dient aangepast te worden van tien jaar naar zeven jaar. In de praktijk blijkt dat door de voortschrijdende technologische vernieuwingen en aanpassingen van de eisen die aan de beelden worden gesteld, dusdanig is gewijzigd dat vervanging na zeven jaar noodzakelijk is.

De restboekwaarde van een drietal kredieten dient daarom aangepast te worden; dit leidt tot een hoger bedrag aan afschrijving van € 23.000.

Herstraatvergoeding

Budgettair neutraal€ 0

Ieder jaar worden herstraatvergoedingen ontvangen/in rekening gebracht, naast de leges die opgelegd worden op basis van artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (zie Tarievennota 2018 onderdeel VI).

Dit onderdeel werd jaarlijks bij de jaarrekening verwerkt.

Vanaf 2018 willen we het structureel opnemen in de begroting. De baten van de herstraatvergoedingen worden begroot op €  310.000. Daar dienen de direct te maken kosten (onder andere voor dichten straten en inzet eigen personeel) op in mindering gebracht te worden van circa

€ 125.000. Het restant van € 185.000 wordt ingezet om een deel van het buitengewoon onderhoud aan wegen te kunnen bekostigen, waardoor de onttrekking aan de reserve Civiele Infrastructuur voor 2018 kan worden verlaagd met € 185.000.

Budgettair neutraal overhevelen budget wijkbeheer

Budgettair neutraal€ 0

Het budget voor wijkbeheer staat onder doel 7.1.2 ("We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad"), terwijl het door de herziening van doelen en ambities dit onderwerp beter aansluit bij doel 7.1.1. Voorgesteld wordt om het budget daarom over te hevelen naar doel 7.1.1.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -1

Budgettair neutraal overhevelen budgetten DVO Rova

Budgettair neutraal€ 0

Onder doel 7.1.2 is het budget opgenomen voor DVO Rova wat de onderdelen Spelen, Recreatieplassen, Veerdiensten en Jeugdtuinen betreft. Spelen, Recreatieplassen en Veerdiensten vallen echter onder doel 7.4.1 ('we sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren') en Jeugdtuinen onder doel 7.3.1 (we richten de openbare ruimte duurzaam in en beheren deze duurzaam vanuit uitdagingen in de toekomst'). Dit houdt in dat een deel van het budget (DVO Rova) op doel 7.1.2 overgezet zal moeten worden naar de andere doelen 7.4.1 en 7.3.1 voor € 562.292 resp. € 109.736.

Stelpost onderhoudskosten Vecht Corridor Noord

Lagere uitgave€ 120.000

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Vecht Corridor Noord is vertraagd door de versobering van de N340. Voor 2018 hebben we nog geen onderhoudskosten voor dit onderdeel, waardoor het budget dat daarvoor voor 2018 geraamd is kan vrijvallen.

Extra kosten als gevolg van de zware januaristorm

Aanvullende uitgave€ 275.000

De zware januaristorm heeft veel schade aangebracht aan het groen, maar ook aan de verkeersregelinstallaties. De kosten van schade aan bomen, herplant en schade aan verhardingen worden voorlopig geraamd op € 275.000.

Moties 'investeer in de buurt' en 'gezond groen in en om de stad'

€ 0

Beantwoording van de moties 'Gezond groen in en om de stad' en 'Investeer in de buurt' worden in samenhang opgepakt omdat we kansen zien dat ze elkaar kunnen versterken. Om diezelfde reden wordt koppeling gezocht met de klimaatthema's wateroverlast, hitte en droogte. Op dit moment analyseren we de kansen. Dit kan gepaard gaan met een budget verzoek. Dat brengen we nog in beeld en dat komt eventueel terug bij de Begroting 2019.