Berap 2018-2

Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Beschermingsbewind

Aanvullende uitgave€ 50.000

Binnen het doel curatie schulddienstverlening wordt een tekort verwacht van € 250.000. Dit als gevolg van hogere kosten bij beschermingsbewind en geringe opbrengsten bij de schulddienstverlening aan zelfstandigen. Het gaat om een landelijk stijgende trend in de aantallen die op gemeentelijk niveau niet beïnvloedbaar is. De kosten voor beschermingsbewind lopen door de autonome rechterlijke benoemingen op.

In het beleidsplan Schulddienstverlening is besloten tot extra inzet op hulp voor zelfstandigen. De extra personele inzet zou gepaard gaan met extra opbrengsten. Deze extra opbrengsten zijn achtergebleven bij de verwachtingen. De nieuwe werkwijze vraagt afstemming met alle betrokkenen. De ontwikkelde aanpak voor zelfstandigen zal naar verwachting pas in het vierde kwartaal 2018 en 2019 resultaten gaan opleveren.

Voor de primaire begroting 2018 was reeds € 1,5 miljoen toegevoegd aan het budget. De verwachting is met de huidige ontwikkelingen, er dit jaar € 2 miljoen nodig zal zijn.

De tekorten kunnen voor een deel binnen programma 4. Inkomen worden opgevangen. Dit met name als gevolg van overschotten op het onderwerp kinderparticipatie. De uitvoering van sommige maatregelen is gedurende het jaar gestart, waardoor niet de totale budgetten gebruikt zijn. Er resteert een tekort van € 50.000 voor 2018.

De hogere kosten bij beschermingsbewind worden ook in 2019 verwacht en maken daarom onderdeel uit van de Begroting 2019.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Lagere inkomst€ 120.000

De wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) geeft een oplossing voor mensen met problematische schulden als een minnelijke schuldregeling mislukt. Toegang tot de regeling WSNP loopt via de rechter: de rechter benoemt de WSNP-bewindvoerder en Justitie betaalt daarvoor een vergoeding.

De gemeente Zwolle heeft twee bewindvoerders in dienst die door de rechter worden belast met WSNP-zaken. Het aantal zaken is in 2018 teruggelopen. Daar staat tegenover dat het aantal bewindvoerders landelijk terugloopt zodat het aantal zaken over minder organisaties verdeeld worden. Per saldo resteert er een tekort van 120.000.

Naar verwachting zal in 2019 een stabilisering optreden in het aantal zaken. Daarnaast verwachten we de inkomsten verder aan te vullen met toevoegingsvergoedingen bij dwangakkoorden uit het minnelijke traject.