Berap 2018-2

Doel 7.1.3 We zorgen dat alle wijken een hoogwaardige groen- en recreatiestructuur hebben en dat zij een goede verbinding hebben met een goed ingericht buitengebied

Afwijking op projecten uit Berap 2018 -1

Ruimte voor de Vecht

Budgettair neutraal€ 0

Voor het deelproject “Aanleg van vier hectare struinpaden en natuur” is € 325.000 beschikbaar. Daarvan is een bedrag van € 200.000 bestemd voor de afwaardering van landbouwgrond naar natuur en de resterende € 125.000 is bestemd voor de uitvoeringsmaatregelen. De actuele kostenraming becijferd voor de uitvoeringsmaatregelen een tekort van € 30.000. Dit komt met name door de noodzaak van grondtransport / afvoer door de drassige weilanden en door de brede watergangen die overbrugd moeten worden. Deze extra kosten worden voor de helft gedekt door een aanvullende subsidie van de provincie Overijssel (€ 15.000) en voor de andere helft (= de benodigde cofinanciering) is dekking beschikbaar binnen bestaande budgetten (€ 5.000 uit wijkbudget en € 10.000 Groenbeleid Vitale wijken).