Berap 2018-2

Doel 10.1.1 We voeren een solide financieel beleid

Afwijking op projecten uit Berap 2018 -1

Gemeentefonds gevolgen Regeerakkoord: pro memorie

€ 0

In de maartcirculaire van het gemeentefonds is een cijfermatige weergave opgenomen van de uitwerking Regeerakkoord en de afspraken uit het interbestuurlijk programma. Op basis van de maartcirculaire wordt over 2018 een voordeel van circa € 2 miljoen verwacht. Omdat de maartcirculaire een tussenstand aangeeft en de bijgestelde effecten van het rijksbeleid over 2018 pas in de meicirculaire worden verstrekt ramen wij de gevolgen voorlopig nog pro memorie.

Treasuryresultaat

Aanvullende uitgave€ 150.000

De belangrijkste afwijkingen:

- Op de rentekosten lang geld en renteopbrengsten kortgeld verwachten we een voordeel van samen circa € 0,3 miljoen.

- We verwachten een nadeel aan de toe te rekenen rente aan de activa en grondexploitaties en we verrekenen minder met de kapitaallastenreserves, per saldo € 0,45 miljoen nadeel.

- Tegenover het nadeel op de toegerekende rente staat bij de diverse programma’s een rentevoordeel. Dit voordeel wordt meegenomen via de post onderuitputting kapitaallasten.

Onderuitputting kapitaallasten

Aanvullende inkomst€ 177.000

Na verwerking van de jaarrekening 2017 zijn de rente en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente en afschrijvingslasten door naar latere jaren. Per saldo ontstaat hierdoor een eenmalig voordeel van € 525.000. Daarnaast is de afschrijvingstermijn van de kunstgrasvelden verlaagd van 15 naar 10 jaar omdat de levensduur gemiddeld 10 jaar blijkt te zijn. Dat leidt ertoe dat de jaarlijkse afschrijvingskosten structureel stijgen. In 2018 betreft het een bedrag van € 348.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in het meerjarenperspectief.

Ontwikkelingen omtrent diverse te betalen rijksbelastingen

€ 0

Vennootschapsbelasting

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting worden de financiële effecten steeds duidelijker. Zo is onder andere de fiscale openingsbalans per 1-1-2016 concreter gemaakt. De openingsbalans en de fiscale jaarrekening over 2016 en 2017 moeten nog door de Belastingdienst worden gecontroleerd. Met de kennis van nu verwachten wij dat het in 2018 geraamde bedrag voor te betalen vennootschapsbelasting ad € 0,7 miljoen lager zal uitvallen. Bij de Berap 2018-2 zullen we bepalen of het geraamde bedrag kan worden verlaagd.

Boekenonderzoek loonbelasting en btw

De Belastingdienst voert op dit moment twee boekenonderzoeken uit, waarmee men controleert of de gemeente de loonbelastingwetgeving en de btw-wetgeving in de jaren 2013 tot en met 2016 juist heeft uitgevoerd. De uitkomsten van de bevindingen van de Belastingdienst worden in de tweede helft van het jaar verwacht. Het risico op naheffingen c.a. is reëel aanwezig en is opgenomen in de vertrouwelijke risicoparagraaf van de jaarrekening 2017.