Berap 2018-2

Doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -1

Onderwijshuisvestingsbeleid; capaciteitsuitbreiding

Budgettair neutraal€ 0

In 2018 is tijdelijke capaciteitsuitbreiding nodig op Onderwijshuisvestingsbeleid vanwege een aantal korte termijn kwesties. Het gaat om:

  • Sturing geven aan de uitvoering van het huisvestingsplan en de verdere uitwerking van het plan voor het Speciaal en Voortgezet Onderwijs.
  • De renovatie en / of nieuwbouw van de scholen Van der Capellen, Het Mozaïek en Het Atelier.
  • Een (behoefte)onderzoek naar de locatie Aquamarijn op de Turfmarkt.
  • De opgave op het gebied van verduurzaming.

Hiervoor is in totaal een bedrag van € 125.000 geraamd. Voorgesteld wordt om de kosten voor een bedrag van € 110.932 te dekken uit de reserve Brede School en voor een bedrag van € 14.068 uit de reserve Duurzaamheidsaanpassingen. Een en ander zoals toegelicht bij de reserves NUTW Onderwijs in de Jaarrekening 2017.

Toetsen meerjarige onderhoudsplannen scholen

Lagere uitgave€ 20.530

Nu het buitenonderhoud van scholen onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen valt, hoeft de gemeente uitsluitend de Meerjarige Onderhoudsplannen van de scholen te toetsen. De kosten die hiermee samenhangen zijn gering en daarom kan het betreffende budget van € 20.530 structureel vrijvallen.

Onderwijshuisvestingsbeleid; Het Festival

Aanvullende uitgave€ 200.000

Vanaf oktober 2017 tot aan de voorjaarsvakantie 2018 is basisschool Het Festival tijdelijk gesloten geweest vanwege een mogelijk onveilige vloerconstructie. Uiteindelijk zijn er geen constructiefouten aangetroffen en kan er geen claim ingediend worden. Ook wordt de schade niet gedekt vanuit enige verzekering. Het bedrag komt daarmee geheel ten laste van de gemeente. De tijdelijke sluiting van het Festival heeft in totaal € 307.965 gekost. De kosten die in 2017 zijn gemaakt ad € 93.243 zijn meegenomen en toegelicht in de Jaarrekening 2017. Daarnaast is onder doel 1.3.2 een bedrag van € 14.722 gemeld in verband met tegenvallende huurinkomsten. De kosten 2018 op Onderwijshuisvestingsbeleid (doel 1.3.3) bedragen afgerond € 200.000 en bestaan voornamelijk uit eenmalige kosten voor uitbreiding op tijdelijke locatie, verhuis- en huurkosten tijdelijke huisvesting en onderzoekskosten.

Onderwijshuisvestingsbeleid; Van de Capellen

€ 0

In de PPN 2017-2020 is het knellende huisvestingsvraagstuk Van der Capellen benoemd, inclusief de mogelijke opties om dit op te lossen. In december 2017 is in een bestuurlijk overleg tussen gemeente en schoolbestuur OOZ overeengekomen dat overgegaan zal worden tot nieuwbouw. Het in het afzonderlijke Raadsvoorstel (dat gelijktijdig met de Berap aan de Raad wordt voorgelegd) benoemde investeringsbedrag bedraagt € 17,7 miljoen, waarvan de gemeente € 14,2 miljoen zal bijdragen en het schoolbestuur OOZ € 3,5 miljoen.

Na verrekening met een reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet van € 0,5 miljoen resteert voor de gemeente een investeringsaanvraag van € 13,7 miljoen. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) bedragen € 548.000 en vallen € 268.000 hoger uit dan het reeds vanuit de stelposten OHV gedekte bedrag ad € 280.000 (Behandeling in de raad van 10 november 2017). Voorgesteld wordt om de aanvullende kapitaallast van € 268.000 te dekken uit de meerjarenraming c.q. structurele begrotingsruimte. Het investeringsbedrag is bepaald op basis van een nog goed te keuren normbedrag van € 2.000 per m2. Er bestaat echter nog steeds een risico op prijsstijging door marktwerking.

Onderdeel van de afspraak met het schoolbestuur is, dat een deel van de bestaande kavel beschikbaar komt voor de gemeente voor nadere invulling. Voor de toekomst is hier een potentiële opbrengst mogelijk; hieraan kan op dit moment nog geen bedrag worden gekoppeld