Berap 2018-2

Doel 5.1.1 We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2

Programma Topwerklocaties

€ 0

Bij de Perspectiefnota 2017 - 2020 heeft de Raad de strategische opgaven vastgesteld, waaronder Topwerklocaties. Daarnaast heeft het College in september 2018 de Visie Topwerklocaties vastgesteld. In deze visie zijn de opgaven van de verschillende topwerklocaties opgenomen. Naar verwachting zal nog dit jaar, of begin volgend jaar aan de Raad een voorstel worden voorgelegd voor een investering in ontwikkelingen bij Polymer Science Park. Daarnaast zal in 2019 mogelijk ook bij andere topwerklocaties een investeringsvraag volgen ten behoeve van gebiedsontwikkeling.

De genoemde investeringen voldoen aan de voorwaarden voor financiering vanuit het Stadsontwikkelfonds. Deze voorstellen worden als onderdeel van de beleidscyclus aan uw Raad aangeboden.

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -1

Zuiderzeehaven

Aanvullende inkomst€ 1.350.563

In 2003 startte de publiek-private samenwerking Zuiderzeehaven tussen drie publieke en drie private partijen. Het doel was het ontwikkelen en exploiteren van de Zuiderzeehaven tot een modern en duurzaam bedrijventerrein, dat ruimte biedt aan bedrijven die over willen gaan tot vervoer over water. Voor de participanten heeft het project ruimschoots aan de doelstellingen in de samenwerkingsovereenkomst voldaan. Dit was één van de redenen om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen.

Op 18 december 2017 heeft de Raad ingestemd met de ontbinding van de PPS Zuiderzeehaven. De liquidatie-uitkering heeft 5 maart 2018 plaats gevonden. De uitkering bedraagt na vereffening van de ingelegde gelden € 1.157.519. Daarnaast kan de reserve Zuiderzeehaven, die was bedoeld voor dekking van de kapitaallasten, worden opgeheven. Hierdoor valt er een saldo ad € 193.044 vrij. Dit betekent dat er totaal € 1.350.563 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.