Berap 2018-2

Doel 6.4.3 We zorgen dat de ondergrond bijdraagt aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en duurzaam waterbeheer en de energiepotentie maximaal wordt benut

Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -1

Reserve mutaties Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal

Budgettair neutraal€ 0

De inkomsten en de uitvoeringskosten van het gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal worden verantwoord onder doel 7.4.2. De jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief worden met deze reserve geëgaliseerd. De budgetten m.b.t. reserve mutaties gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal moeten worden overgeheveld naar doel 7.4.2