Berap 2018-2

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Onderwerp

Bedrag

10.1.1

Budgettair neutraal overhevelen budget reserves als gevolg van samenvoeging

0

10.1.1

Meeropbrengsten deelnemingen

-460.000

10.1.1

Renteresultaat / aanpassen annuïteiten

-81.000

10.1.1

Correctie rentetoevoeging aan reserves

495.000

10.1.1

Vennootschapsbelasting

-550.000

10.1.1

Hogere OZB opbrengsten

-800.000

10.1.1

Gemeentefondsuitkeringen; bijdrage Rijk

-6.829.000

10.1.1

Inzet behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten

-263.000

10.1.1

Vrijval vanuit diverse reserves

-104.744

10.1.1

Uitkomst septembercirculaire

3.010.000

10.1.1

Periodieke wijziging

0

Totaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-5.582.744